Na podstawie § 20 ust 6 i 7 statutu Stowarzyszenia „ZGODNIE Z NATURĄ I TRADYCJĄ” w Zbicznie zwołuje się Walne Zebranie dnia 21 marca 2018 r. o godzinie 16.00, w Bibliotece GOKSiR w Zbicznie.

W przypadku braku quorum  wyznacza się II termin na godzinę 16.15 w Bibliotece GOKSiR w Zbicznie.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania .
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad ( zwykłą większością głosów).
 5. Sprawozdanie  finansowe i merytoryczne z prac Zarządu stowarzyszenia za 2017 r.
 6. Opinia Komisji rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu i wniosek dotyczący absolutorium.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za 2017 r.
 8. Uchwalenie budżetu Stowarzyszenia na 2018 r.
 9. Sprawozdanie merytoryczne z prac Zarządu stowarzyszenia za lata 2014-2017.
 10. Wybór władz stowarzyszenia:

1)      powołanie komisji skrutacyjnej,

2)      zgłoszenia kandydatów  na prezesa, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej,

3)      przeprowadzenie głosowania,

4)      odczytanie protokołu z głosowania,

5)      podjęcie uchwały dotyczącej wyboru władz.

 1. Sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

                                                                                                                     PREZES

                                                                                                           (-) RENATA JANCZK