2015

Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie organizuje w dniu 19 września 2015 r. wyjazd do Otrębus na koncert "Kalejdoskop Barw Polski" w wykonaniu zespołu "Mazowsze".

Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie informuje, że w ramach otwartego konkursu ofert pod nazwą „WSPIERANIE DOSTĘPU DZIECI I MŁODZIEŻY DO WCZESNEJ WIELOSPECJALISTYCZNJ INTERWENCJI W NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ” w ramach zadania Wczesna interwencja i wspomaganie dzieci i młodzieży zagrożonej niepełnosprawnością lub niepełnosprawnej”, pozyskało środki na zadanie "Pomagamy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej z Gminy Zbiczno".

W związku z powyższym, prosimy, aby rodzice/opiekunowi prawni dzieci i młodzieży potrzebujących pomocy rehabilitacyjnej zgłaszali się telefonicznie do stowarzyszenia, celem zasięgnięcia szczegółowych informacji oraz możliwości pobrania wniosku o częściowe sfinansowanie rehabilitacji.

Termin zgłaszania telefonicznego upływa dnia 15 kwietnia 2015 roku.

Osoby do kontaktu:

Renata Janczak – tel. 602 638 953,

Katarzyna Dembek – tel. – 609 936 187

 

Prezes Stowarzyszenia

Renata Janczak

 

Zadanie dofinansowane przez Gminę Zbiczno.

Na podstawie § 20 ust 2 statutu Stowarzyszenia „ZGODNIE Z NATURĄ I TRADYCJĄ” w Zbicznie zwołuje się Walne Zebranie dnia 19.05.2015 r. o godzinie 16.00, w świetlicy GOKSiR w Zbicznie. W przypadku braku quorum  wyznacza się II termin na godzinę 16.15 w świetlicy GOKSiR w Zbicznie.