Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie, 87-305 Zbiczno 169 -zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, dnia 28.04.2006r. pod nr KRS 0000256184 – Rejestr Stowarzyszeń. Nr Regon - 340171474, Nr NIP - 8741692024.

W wyniku prowadzonej działalności społecznej, charytatywnej która została udokumentowana przez Zarząd Stowarzyszenia jako działalność pożytku publicznego, dnia 05.12.2008 r. postanowieniem Nr - TO.VII NS-REJ.KRS/008047/08/683 Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Stowarzyszenie zostało zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego.

Będąc organizacją pożytku publicznego można przekazywać na rzecz naszego stowarzyszenia 1% podatku dochodowego, który zostanie przeznaczony na działalność statutową stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie nie prowadzi działalności gospodarczej.

Skład Zarządu :

Prezes - Renata Janczak - zam. Zbiczno,

Wiceprezes - Mirosława Lica - zam. Pokrzydowo,

Sekretarz - Hanna Laskowska - zam. Robotno-Fitowo,

Skarbnik - Kwiatkowska Katarzyna - zam. Brzezinki,

Członek - Jerzy Czapliński - zam. Brodnica,

Członek - Antoni Chiniewicz - zam. zbiczno,

Powołano również Komisję Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący - Ludwika Januszewska - zam. Zbiczno,

Członek - Irena Stawska - zam. Zbiczno,

Członek - Ireneusz Piątek - zam. Żmijówko

Na dzień 31.12.2011 r. stowarzyszenie liczyło 64 członków.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli. którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju Gminy Zbiczno i całego regionu;

2. Działanie na rzecz propagowania rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3. Rozwój kulturalny gminy i regionu;

4. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

5. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;

6. Rozwój sportu i kultury fizycznej;

7. Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku;

8. Wykorzystywanie dla potrzeb sportu, turystyki i rekreacji naturalnych walorów regionu i Polski;

9. Propagowanie zdrowego stylu życia - bez uzależnień oraz ochrona i promocja zdrowia;

10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;

11. Działanie na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych;

12. Prowadzenie działalności charytatywnej;

13. Edukacja obywatelska, polityczna, patriotyczna;

14. Ochrona dóbr kultury, sztuki oraz tradycji ludowych i narodowych.

15. Monitorowanie osób pełniących funkcje publiczne;

16. Integrowanie środowisk, organizacji pozarządowych oraz członków stowarzyszenia;

17. Prezentowanie dorobku organizacji władzom państwowym, samorządowym, sektorowi publicznemu oraz szeroko rozumianej publiczności;

18. Pomoc w rozwiązywaniu wszelkiego typu problemów społecznych;

19. Promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz pomoc przy przekwalifikowaniu lub podnoszeniu kwalifikacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

20. Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł;

21. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

22. Opracowywanie i wydawnictwo materiałów promocyjnych.

Stowarzyszenie swe cele realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności poprzez:

1. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji poświęconych celom Stowarzyszenia.

2. Organizowanie różnego rodzaju imprez propagujących cele stowarzyszenia.

3. Umożliwienie osobom zainteresowanym udziału we wszelkich formach rozwoju intelektualnego.

4. Współpracę z wszelkimi osobami, instytucjami oraz organizacjami o podobnych celach działania.

5. Inne bieżące działania służące do realizacji celów statutowych.

6. Organizowanie i prowadzenie biura Stowarzyszenia.

7. W zakresie wykonywania zadań będących w sferze zadań publicznych takich jak:

a) rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku;

b) opracowywanie i wydawnictwo materiałów promocyjnych stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną jak i nieodpłatną.

W pozostałych dziedzinach działalność stowarzyszenia prowadzona jest nieodpłatnie.

Zarząd podjął działania w celu pozyskania środków na działalność statutową stowarzyszenia. Przygotowano 8 projektów o dotację w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Były to wnioski o dotację w następujących obszarach działalności stowarzyszenia: Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień, Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Aktywizacja seniorów.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na następujące zadania: prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych - „Punkt który może pomóc” - 4.000 zł. Program był realizowany wspólnie z Gminą Zbiczno - Gminną komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opłaciła pobyt terapeuty 1 raz w miesiącu, (pozostałe 2 razy stowarzyszenie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbicznie, który opłacił psychologa.

Na „Festyn trzeźwości” otrzymaliśmy 2.000 zł – realizowany wspólnie ze szkołami na terenie Gminy Zbiczno. Młodzież w ramach ogłoszonego konkursu przygotowała spektakle profilaktyczne o tematyce uzależnień oraz promowała zdrowy styl życia. Odbył się również konkurs na plakat i hasło o tematyce uzależnień i przemocy.

Na „Pogodną jesień życia” otrzymaliśmy 2.000 zł. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i rekreacji na terenie Gminy w świetlicach GOKSiR odbywały się spotkania z seniorami oraz na zakończenie programu seniorzy uczestniczyli w wycieczce do Płocka.

W ramach programu „Kajakiem po Pojezierzu Brodnickim” – 2.000 zł. Już po raz IV odbył się spływ kajakowy po naszych jeziorach. Program był realizowany w partnerstwie z UMiG Jabłonowo Pom. oraz M-GOK w Jabłonowie Pom. W spływie uczestniczyło 30 osób.

„Wakacje w Tatrzańskim Parku Narodowym”, to program w ramach którego otrzymaliśmy 4.000 zł na wypoczynek letni młodzieży z Gminy Zbiczno z rodzin biednych oraz zagrożonych uzależnieniami. Był to wyjazd 5-cio dniowy. Program był realizowany w partnerstwie z GOPS i GKRPA w Zbicznie.

Łącznie z Urzędu Marszałkowskiego pozyskaliśmy 14.000 zł.

Staraliśmy się również o środki w ramach ogłoszonego otwartego konkursu przez Wójta Gminy Zbiczno na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w roku 2011. Były to wniosek o dotację na działanie dotyczące upowszechniania i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego. Uzyskaliśmy dofinansowanie na jeden projekt „Szlakiem dawnych stolic Polski” - 1.500 zł i „Moje sołectwo” - 3.500 zł. W zakresie aktywizacji środowisk wiejskich i uzależnień na konkurs „Żyjmy zdrowo” otrzymaliśmy 2.000 zł, a „Przez sztukę do zdziałania” - 2.000 zł

Łącznie od samorządu Gminy pozyskaliśmy kwotę 9.000 .

W 2011 roku stowarzyszenie realizowało następujące cele statutowe:

1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym:

Konkursy profilaktyczne na plakat i spektakl w ród dzieci i młodzieży w szkołach na terenie Gminy Zbiczno;

Festyn trzeźwości;

prowadzono punkt konsultacyjny w Zbicznie i Pokrzydowie dla osób uzależnionych i współuzależnionych w okresie od 1 marca do 15 grudnia 2011 r.;

zorganizowano wycieczkę dla dzieci, młodzieży i dorosłych do Płocka. Celem realizacji programu było poznanie historii naszej Ojczyzny. „Szlakiem dawnych stolic Polski” Byliśmy współorganizatorami wielu imprez o tematyce profilaktycznej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

2. Działanie na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych, propagowania zdrowego stylu życia - bez uzależnień, ochrona i promocja zdrowia, rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku oraz integrowanie środowisk:

- zorganizowanie 1-dniowej wycieczki do Szymbarka dla Klubu Seniora w Jabłonowie Pomorskim. W wycieczce wzięło udział 79 osób;

- zorganizowanie 1-dniowej wycieczki do Sopotu dla Klubu Seniora w Jabłonowie Pomorskim. W wycieczce wzięło udział 49 osób;

- wyjazd do Lichenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

3. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, oraz integrowanie środowisk:

- zorganizowanie 4-dniowego wyjazdu ekologiczno-przyrodniczej do Tatrzańskiego Parku Narodowego dla 50 osób – animatorów kultury z Jabłonowa Pomorskiego;

- spływ kajakowy po Pojezierzu brodnickim.

4. W ramach działań na rzecz rozwoju turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, wykorzystywania dla potrzeb sportu, turystyki i rekreacji naturalnych walorów regionu i Polski oraz integrowania środowisk, organizacji pozarządowych oraz członków stowarzyszenia:

- zorganizowanie 1-dniowej wycieczki do Szymbarka dla dzieci z terenu Gminy Zbiczno;

- zorganizowaliśmy 4-dniowy wyjazd integracyjno-krajoznawczy do Szklarskiej Poręby i Pienińskiego Parku Narodowego – w wycieczce wzięło udział ok. 45 osób z powiatu brodnickiego;

- rajd pieszy dla mieszkańców Powiatu brodnickiego.

5. W ramach działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania, ochrony dóbr kultury, sztuki oraz tradycji ludowych i narodowych oraz pielęgnowania polskości , rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej oraz na rzecz propagowania rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych:

- zorganizowane zostały wyjazdy dzieci, młodzieży i dorosłych do Płocka. Celem wycieczki było poznanie miejsca dawnej stolicy Polski;

- wyjazd do Płocka do teatru dramatycznego na następujące spektakle teatralne: "mieszkaniec szlachcicem" Moliera i "Dzikie żądze" Johna Tobiasa.

6. W ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży:

- stowarzyszenie dofinansowało wyjazd poprzez zakup artykułów spożywczych dla uczestników wypoczynku;

- zorganizowano 5-dniowy wypoczynek dla młodzieży z Gminy Zbiczno do Tatrzańskiego i Pienińskiego Parku Narodowego dla 50 osób.

7. W ramach działalności na rzecz prowadzenia działalności charytatywnej, pomocy w rozwiązywaniu wszelkiego typu problemów społecznych i edukacji obywatelskiej;

- bezpłatne rozliczanie i wypełnianie PIT-ów rocznych dla mieszkańców powiatu brodnickiego;

- przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism do różnych instytucji;

- pomoc w przygotowywaniu statutów oraz niezbędnych dokumentów niezbędnych do założenia stowarzyszenia;

- pomoc przy rozliczaniu dotacji otrzymanych w ramach konkursów;

- pomoc przy organizacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

8. W ramach prezentowania dorobku organizacji władzom państwowym, samorządowym, sektorowi publicznemu oraz szeroko rozumianej publiczności oraz rozwoju kulturalnego gminy i regionu byliśmy organizatorami i współorganizatorami wielu imprez kulturalnych:

- Święto Kobiet w Pokrzydowie;

- Święto Kobiet w Najmowie;

- aktywny udział we wszystkich działaniach kulturalnych, promocyjnych, sportowych i akcjach charytatywnych Gminy: Dni Gminy, Dożynki, festiwal Reggae-Blues, Festyny sołeckie, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Festyny trzeźwości, konkursy profilaktyczne, rozgrywki sportowe itp.

Wyjazdy i wycieczki obsługiwane były społecznie przez prezes R. Janczak i wiceprezes stowarzyszenia M. Lica oraz członków stowarzyszenia (Laskowska H., Gniewek E., Janczak J., Andrzejczak M., Czapliński J.). Imprezy integracyjne były przygotowywane społecznie przez wielu członków stowarzyszenia (Lubczyńska M., Świątkowska M., Chiniewicz M., Steckowska H., Janczak J., Janczak R., Lica M., Laskowska H., Gniewek E., Jankowska A., Nagórska A., Baron B., Lubczyńska M., Czapliński J.) oraz sympatyków stowarzyszenia.

Stowarzyszenie w ramach działalności finansowało lub dofinansowywało uczestnikom imprezy ze środków stowarzyszenia. Skorzystało z tego (ok. 150 osób).

Z tytułu prowadzonych działań członkowie stowarzyszenia nie otrzymywali wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników. Obsługa finansowa – księgowo-kasowa obsługiwana jest bezpłatnie przez członków stowarzyszenia (Urbańska G., Kwiatkowska K.).

Jako organizacja pożytku publicznego na nasze konto został przekazany 1% przez podatników w wysokości 2.504,20 zł.

Stan konta stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 6.185,72 zł. Stowarzyszenie nie zaciągało żadnych pożyczek bankowych oraz nie ma żadnych zobowiązań finansowych.

Wszystkie środki pozyskane pozostają na rachunku stowarzyszenia z przeznaczeniem na dalszą działalność statutową.

Szczegółowo przychody i wydatki w roku 2011 przedstawiają: sprawozdanie finansowe z przepływu środków pieniężnych, rachunek wyników oraz bilans.

Stowarzyszenie utrzymuje kontakty z następującymi Gminami :

Zbiczno ( Wójt i Rada Gminy);

Jabłonowo Pomorskie;

oraz z organizacjami i instytucjami takimi jak :

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbicznie;

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zbicznie;

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie;

Policja;

Zespół „Wesołe Kumoszki” i „Pokrzydowianki”;

Biuro pełnomocnika ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Alkoholizmowi, Innych Uzależnień oraz HIV/AIDS;

Zespoły Szkół w Pokrzydowie i w Zbicznie;

Koło Gospodyń Wiejskich w Zbicznie, Sumowie, Cichem;

Zakład Usług Komunalnych;

Firma „TRAMP – BUS ” z Lipinek;

oraz osoby prywatne.

Zbiczno, 20.03.2012 r.