STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

§ 2.

1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego statutu.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność o charakterze pożytku publicznego.

§ 3.

Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Zbiczno – 87-305 Zbiczno 169.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 8.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli. którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju Gminy Zbiczno i całego regionu;

2. Działanie na rzecz propagowania rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych;

3. Rozwój kulturalny gminy i regionu;

4. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

5. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego;

6. Rozwój sportu i kultury fizycznej;

7. Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku;

8. Wykorzystywanie dla potrzeb sportu, turystyki i rekreacji naturalnych walorów regionu i Polski;

9. Propagowanie zdrowego stylu życia - bez uzależnień oraz ochrona i promocja zdrowia;

10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym;

11. Działanie na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych;

12. Prowadzenie działalności charytatywnej;

13. Edukacja obywatelska, polityczna, patriotyczna;

14. Ochrona dóbr kultury, sztuki oraz tradycji ludowych i narodowych.

15. Monitorowanie osób pełniących funkcje publiczne;

16. Integrowanie środowisk, organizacji pozarządowych oraz członków stowarzyszenia;

17. Prezentowanie dorobku organizacji władzom państwowym, samorządowym, sektorowi publicznemu oraz szeroko rozumianej publiczności;

18. Pomoc w rozwiązywaniu wszelkiego typu problemów społecznych;

19. Promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz pomoc przy przekwalifikowaniu lub podnoszeniu kwalifikacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

20. Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł.

21. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

22. Opracowywanie i wydawnictwo materiałów promocyjnych.

§ 10.

Stowarzyszenie swe cele realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności poprzez:

1. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji poświęconych celom Stowarzyszenia.

2. Organizowanie różnego rodzaju imprez propagujących cele stowarzyszenia.

3. Umożliwienie osobom zainteresowanym udziału we wszelkich formach rozwoju intelektualnego.

4. Współpracę z wszelkimi osobami, instytucjami oraz organizacjami o podobnych celach działania.

5. Inne bieżące działania służące do realizacji celów statutowych.

6. Organizowanie i prowadzenie biura Stowarzyszenia.

7. W zakresie wykonywania zadań będących w sferze zadań publicznych takich jak:

a) rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku;

b) opracowywanie i wydawnictwo materiałów promocyjnych;

c) działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną jak i nieodpłatną.

W pozostałych dziedzinach działalność stowarzyszenia prowadzona jest nieodpłatnie

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12.

Członkowie dzielą się na:

1. Zwyczajnych,

2. Wspierających,

3. Honorowych.

§ 13.

Członek zwyczajny.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która pragnie urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendacje dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany powinien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie 1 miesiąca od daty jej doręczenia złożyć odwołanie na ręce walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego zebrania jest ostateczne.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;

c) korzystać z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

b) regularnego opłacania składek członkowskich;

c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14.

Członek wspierający.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać działalność statutową.

2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie podpisanej przez zainteresowaną osobę deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział za pośrednictwem swojego przedstawiciela w pracach Stowarzyszenia, zgłaszając do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 15.

Członek honorowy.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.

Ustanie członkostwa.

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez podjęcie uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;

b) automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku, jeśli składki zbierane są miesięcznie.

c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia;

b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebranie”;

2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”;

3. Komisja rewizyjna.

§ 18.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§ 19.

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 20.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:

- zwyczajne,

- nadzwyczajne,

- robocze,

O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 7 dni przed terminem obrad.

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd „Stowarzyszenia”,

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

- z inicjatywy Zarządu,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 10 dni od zgłoszenia wniosku.

4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.

5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.

7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

8. Walne Zebranie Członków:

- ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,

- rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

-  wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisje Rewizyjną,

- uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,

- zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

- rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,

- nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 21.

Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

- realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

- uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

- przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

- zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,

- ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

8. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

8.1. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§ 22.

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji mają prawo:

- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek, m.in.:

-  kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia.

- składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

- składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

8. Osoby wchodzące w skład komisji rewizyjnej:

- nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

- nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

- mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 23.

1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:

- składek członkowskich członków zwyczajnych,

- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

-  wpływów z działalności statutowej,

- dochodów z majątku Stowarzyszenia,

- dotacji i innych form pomocy.

2. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

3. Przychód uzyskany z działalności odpłatnej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

4. Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

5. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

6. Niniejszy statut zabrania:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 24.

Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 25.

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.

 

Przewodnicząca Walnego Zebrania

Renata Janczak

Zbiczno, dnia 28.04.2011 r.

 


 

UCHWAŁA Nr IV/7/2011

Walnego zebrania Stowarzyszenia „Zgodnie z naturą i tradycją” w Zbicznie

z dnia 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie dokonania zmian w Statucie Stowarzyszenia „Zgodnie z naturą i tradycją”

Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz § 24 Statutu Stowarzyszenia „Zgodnie z naturą i tradycją”

uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w statucie w następujących §:

1) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz niniejszego statutu.”

2) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Majątek Stowarzyszenia składa się z:

- składek członkowskich członków zwyczajnych,

- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

- wpływów z działalności statutowej,

- dochodów z majątku Stowarzyszenia,

- dotacji i innych form pomocy.

2. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

3. Przychód uzyskany z działalności odpłatnej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

4. Środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

5. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

6. Niniejszy statut zabrania:

- udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",

- przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

- wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

- zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.”

§ 2

Przyjmuje się po poprawkach Statut Stowarzyszenia „Zgodnie z naturą i tradycją”, którego jednolity tekst stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Walnego Zebrania

Renata Janczak

 


 

STATUT STOWARZYSZENIA - ARCHIWALNY

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1.

Stowarzyszenie „Zgodnie z naturą i tradycją”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem, mającym na celu rozwijanie, propagowanie inicjatyw, postaw i działań zawartych w jego statucie.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) i posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą stowarzyszenia jest wieś Zbiczno – 87-305 Zbiczno 169.

§ 4.

Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Dla właściwego realizowania celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

§ 5.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 7.

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 8.

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9.

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Zrzeszanie ludzi dobrej woli, którzy pragną aktywnie działać na rzecz rozwoju Gminy Zbiczno i całego regionu.

2. Działanie na rzecz propagowania rozwoju intelektualnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

3. Rozwój kulturalny gminy i regionu.

4. Działania na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

5. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

6. Rozwój sportu i kultury fizycznej.

7. Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku.

8. Wykorzystywanie dla potrzeb sportu, turystyki i rekreacji naturalnych walorów regionu i Polski.

9. Propagowanie zdrowego stylu życia – bez uzależnień oraz ochrona i promocja zdrowia.

10. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

11. Działanie na rzecz osób samotnych i niepełnosprawnych.

12. Prowadzenie działalności charytatywnej.

13. Edukacja obywatelska, polityczna, patriotyczna.

14. Ochrona dóbr kultury, sztuki oraz tradycji ludowych i narodowych.

15. Monitorowanie osób pełniących funkcje publiczne.

16. Integrowanie środowisk, organizacji pozarządowych oraz członków stowarzyszenia.

17. Prezentowanie dorobku organizacji władzom państwowym, samorządowym, sektorowi publicznemu oraz szeroko rozumianej publiczności.

18. Pomoc w rozwiązywaniu wszelkiego typu problemów społecznych.

19. Promocja zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz pomoc przy przekwalifikowaniu lub podnoszeniu kwalifikacji osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

20. Pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł.

21. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

22. Opracowywanie i wydawnictwo materiałów promocyjnych.

§ 10.

Stowarzyszenie swe cele realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności poprzez:

1. Organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji poświęconych celom Stowarzyszenia.

2. Organizowanie różnego rodzaju imprez propagujących cele stowarzyszenia.

3. Umożliwienie osobom zainteresowanym udziału we wszelkich formach rozwoju intelektualnego.

4. Współpracę z wszelkimi osobami, instytucjami oraz organizacjami o podobnych celach działania.

5. Inne bieżące działania służące do realizacji celów statutowych.

6. Organizowanie i prowadzenie biura Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 12.

Członkowie dzielą się na:

1. Zwyczajnych.

2. Wspierających.

3. Honorowych.

§ 13.

Członek zwyczajny.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która pragnie urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.

2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendacje dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany powinien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od daty podjęcia uchwały. W razie odmowy przyjęcia na członka, zainteresowany ma prawo w terminie 1 miesiąca od daty jej doręczenia złożyć odwołanie na ręce walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego zebrania jest ostateczne.

3. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;

b) zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia;

c) korzystać z pomocy i zaplecza stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi;

d) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;

4. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) regularnego opłacania składek członkowskich;

b) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 14.

Członek wspierający.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która chce wspomagać działalność statutową.

2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd na podstawie podpisanej przez zainteresowaną osobę deklaracji.

3. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział za pośrednictwem swojego przedstawiciela w pracach Stowarzyszenia, zgłaszając do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§ 15.

Członek honorowy.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy ma wszelkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 16.

Ustanie członkostwa.

1. Ustanie członkostwa następuje poprzez podjęcie uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu członka.

2. Skreślenie z listy członków następuje w przypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia;

b) automatycznego skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 1 roku, jeśli składki zbierane są miesięcznie;

c) śmierci członka lub likwidacji osoby prawnej, będącej członkiem wspierającym.

3. Wykluczenie członka następuje w przypadku: a) działania na szkodę Stowarzyszenia; b) naruszania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia; c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

4. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 17.

Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebranie”.

2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”.

3. Komisja rewizyjna.

§ 18.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.

§ 19.

W przypadku zmniejszenia się liczby obieralnych członków władz w trakcie trwania kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.

§ 20.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

1. Walne zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania Członków mogą być:

- zwyczajne,

- nadzwyczajne,

- robocze.

O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 7 dni przed terminem obrad.

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane raz na rok przez Zarząd „Stowarzyszenia”.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd:

- z inicjatywy Zarządu,

- na wniosek Komisji Rewizyjnej,

- na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie musi odbyć się nie później niż 10 dni od zgłoszenia wniosku.

4. Robocze Walne Zebranie jest organizowane zgodnie z regulaminem prac Zarządu.

5. Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków. 5.1. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zebrania.

6. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności co najmniej ponad 1/2 ogólnej liczby członków.

7. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego ważność nie jest zdeterminowana ilością obecnych na nim członków.

8. Walne Zebranie Członków:

- ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,

- rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,

- wybiera Prezesa Zarządu, Zarząd i Komisje Rewizyjną,

- uchwala zmiany statutu Stowarzyszenia,

- zatwierdza regulaminy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

- podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,

- rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu,

- nadaje tytuły członka honorowego Stowarzyszenia.

§ 21.

Zarząd Stowarzyszenia.

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2. Zarząd składa się minimum z 3 osób (w tym Prezesa). Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może ze swego grona wybrać wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

4. Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5. Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

- realizowania zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania,

- uchwalania okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,

- przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

- zarządzania majątkiem i podejmowania uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,

- ustalania wysokości wynagrodzenia za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

6. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

7. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy.

8. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

8.1. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

§ 22.

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z 3 osób.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji mają prawo:

- uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

- wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.

6. Komisja Rewizyjna ma obowiązek, m. in.:

- kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

- przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

- składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu,

- składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi.

7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

 

Rozdział V

Majątek i gospodarka finansowa

§ 23.

Majątek Stowarzyszenia składa się z:

- składek członkowskich członków zwyczajnych,

- dotacji, darowizn, spadków i zapisów oraz środków pochodzących z ofiarności prywatnej,

- wpływów z działalności statutowej,

- dochodów z majątku Stowarzyszenia,

- dotacji i innych form pomocy.

1. Wysokość składek ustalana jest przez Walne Zebranie.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.

3. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 24.

Zmiany Statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 25.

Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom, powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego zobowiązań.