Zarząd podjął działania w celu pozyskania środków na działalność statutową stowarzyszenia. Przygotowano 8 projektów o dotację w ramach otwartych konkursów ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2011 roku ogłoszonych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Były to wnioski o dotację w następujących obszarach działalności stowarzyszenia: Upowszechnianie i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu, Aktywizacja środowisk wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i innych uzależnień, Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży. Aktywizacja seniorów.

Otrzymaliśmy dofinansowanie na następujące zadania: prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych - „Punkt który może pomóc” - 4.000 zł. Program był realizowany wspólnie z Gminą Zbiczno - Gminną komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opłaciła pobyt terapeuty 1 raz w miesiącu, (pozostałe 2 razy stowarzyszenie) oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zbicznie, który opłacił psychologa.

Na „Festyn trzeźwości” otrzymaliśmy 2.000 zł – realizowany wspólnie ze szkołami na terenie Gminy Zbiczno. Młodzież w ramach ogłoszonego konkursu przygotowała spektakle profilaktyczne o tematyce uzależnień oraz promowała zdrowy styl życia. Odbył się również konkurs na plakat i hasło o tematyce uzależnień i przemocy.

Na „Pogodną jesień życia” otrzymaliśmy 2.000 zł. Wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i rekreacji na terenie Gminy w świetlicach GOKSiR odbywały się spotkania z seniorami oraz na zakończenie programu seniorzy uczestniczyli w wycieczce do Płocka.

W ramach programu „Kajakiem po Pojezierzu Brodnickim” – 2.000 zł. Już po raz IV odbył się spływ kajakowy po naszych jeziorach. Program był realizowany w partnerstwie z UMiG Jabłonowo Pom. oraz M-GOK w Jabłonowie Pom. W spływie uczestniczyło 30 osób.

„Wakacje w Tatrzańskim Parku Narodowym”, to program w ramach którego otrzymaliśmy 4.000 zł na wypoczynek letni młodzieży z Gminy Zbiczno z rodzin biednych oraz zagrożonych uzależnieniami. Był to wyjazd 5-cio dniowy. Program był realizowany w partnerstwie z GOPS i GKRPA w Zbicznie.

Łącznie z Urzędu Marszałkowskiego pozyskaliśmy 14.000 zł.

Staraliśmy się również o środki w ramach ogłoszonego otwartego konkursu przez Wójta Gminy Zbiczno na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Gminy Zbiczno w roku 2011. Były to wniosek o dotację na działanie dotyczące upowszechniania i rozwój kultury, sztuki, ochrona tradycji i dziedzictwa narodowego. Uzyskaliśmy dofinansowanie na jeden projekt „Szlakiem dawnych stolic Polski” - 1.500 zł i „Moje sołectwo” - 3.500 zł. W zakresie aktywizacji środowisk wiejskich i uzależnień na konkurs „Żyjmy zdrowo” otrzymaliśmy 2.000 zł, a „Przez sztukę do zdziałania” - 2.000 zł

Łącznie od samorządu Gminy pozyskaliśmy kwotę 9.000 .

Stowarzyszenie w ramach działalności finansowało lub dofinansowywało uczestnikom imprezy ze środków stowarzyszenia. Skorzystało z tego (ok. 150 osób).

Z tytułu prowadzonych działań członkowie stowarzyszenia nie otrzymywali wynagrodzenia. Stowarzyszenie nie zatrudnia żadnych pracowników. Obsługa finansowa – księgowo-kasowa obsługiwana jest bezpłatnie przez członków stowarzyszenia (Urbańska G., Kwiatkowska K.).

Jako organizacja pożytku publicznego na nasze konto został przekazany 1% przez podatników w wysokości 2.504,20 zł.

Stan konta stowarzyszenia na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 6.185,72 zł. Stowarzyszenie nie zaciągało żadnych pożyczek bankowych oraz nie ma żadnych zobowiązań finansowych.

Wszystkie środki pozyskane pozostają na rachunku stowarzyszenia z przeznaczeniem na dalszą działalność statutową.

Szczegółowo przychody i wydatki w roku 2011 przedstawiają: